Algemene voorwaarden - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

(advertentie/doneertip)

Algemene Voorwaarden

voor het gebruik de website en de producten en diensten (P&D) van sponsormeter.nl versie 2.0

Laatste wijziging: 10-10-2018

Hartelijk dank dat u mijn site bezoekt of gebruiker, donateur, lid of fan bent van sponsormeter.nl (versie 2.0). Op deze pagina leest u de voorwaarden voor het gebruik van de website sponsormeter.nl en de "producten en diensten" (P&D) die ik via deze website aanbied.

Door de website sponsormeter.nl en de P&D die daarop worden aangeboden te gebruiken, verklaart u tevens deze Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en ermee akkoord te zijn. Lees die daarom zorgvuldig door.

Artikel 1A. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website sponsormeter.nl (versie 2.0), op de op deze website en in de nieuwsbrieven van sponsormeter.nl door mij aangeboden P&D van sponsormeter.nl, op alle transacties die tot stand zijn gekomen tussen u en sponsormeter.nl en op de lidmaatschappen en abonnementen van sponsormeter.nl. Voor zover wettelijk niet anders is bepaald zijn deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing op overeenkomsten en producten en diensten van derden die via sponsormeter.nl of haar verkoopkanalen tot stand zijn gekomen of worden aangeboden.

De P&D zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden, productvereisten en leeftijdsvereisten van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende P&D en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende P&D gebruikt.

Artikel 1B. De relatie met andere voorwaarden van sponsormeter.nl

De op deze pagina genoemde Algemene Voorwaarden vormen een geheel met:


*deze vindt u bij de desbetreffende producten en diensten.

Daar waar de algemene, aanvullende of specifieke voorwaarden van gelijke strekking tegenstrijdig zijn met elkaar, gelden de voor u meest gunstige voorwaarden.

Artikel 2. Enkele begrippen in deze voorwaarden en/of op de website sponsormeter.nl

 1. Met sitebezoeker wordt bedoeld de rechtspersoon die de website sponsormeter.nl 2.0 bezoekt.
 2. Met eigenaar wordt bedoeld de eigenaar van de website sponsormeter.nl, thans Hub Quodbach te Partij.
 3. Met gebruiker of lid of gebruiker/lid of algemeen lid wordt bedoeld de rechtspersoon die zich met zijn naam, e-mailadres en een wachtwoord heeft geregistreerd als gebruiker van de website sponsormeter.nl/lid van sponsormeter.nl en zich daarmee toegang heeft verschaft tot de voor niet-gebruikers/niet-leden afgeschermde delen van de website.
 4. Met donateur wordt bedoeld de rechtspersoon die, zonder enige dwang daartoe en zonder enig recht op een tegenprestatie, via de op sponsormeter.nl aangeboden mogelijkheden een of meerdere bedragen schenkt aan de eigenaar van sponsormeter.nl.
 5. Met fan wordt bedoeld de particuliere rechtspersoon die zich op enige wijze betrokken voelt bij sponsormeter.nl.
 6. Met gastenboek en blog wordt bedoeld elke plek op sponsormeter.nl waarop gasten en bloggers zelf inhoud aan de website sponsormeter.nl kunnen toevoegen.
 7. Met gast en blogger wordt bedoeld de gebruiker die gebruik maakt van een of meerdere gastenboeken en/of blogs op de website sponsormeter.nl.
 8. Met actieteam wordt bedoeld een groep van bedrijven en non-profitorganisaties in een provincie die lid zijn van sponsormeter.nl en die met elkaar samenwerken op het gebied van reclame en sponsoring van acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen in hun dorp, stadswijk, gemeente of provincie.
 9. Met actieteamlid wordt bedoeld het bedrijf of de non-profitorganisatie die lid is van een bij punt 8 genoemd team.
 10. Mer wij worden bedoeld de eigenaar en/of de leden van de actieteams van sponsormeter.nl.
 11. Met sponsormeterdonaties worden bedoeld de donaties die door de eigenaar van sponsormeter.nl, met het oog op promotie en bevordering van de deelname aan sport, kunst, cultuur en goede doelen in Nederlandse dorpen en stadswijken, vrijwillig zijn, worden of kunnen worden verstrekt aan gebruikers/leden van sponsormeter.nl, aan nieuwsbriefabonnees van sponsormeter.nl en aan andere door de eigenaar te bepalen personen, organisaties en doelen.
 12. Met sponsoringbijdragen worden bedoeld de financiële bijdragen die onder door de eigenaar van sponsormeter.nl te bepalen voorwaarden door de eigenaar zijn, worden of kunnen worden verstrekt aan niet-zakelijke actieteamleden van sponsormeter.nl, waaronder verenigingen, clubs en stichtingen in Nederlandse dorpen en stadswijken.

Artikel 3. Eigendom, aard en doel en van de website sponsormeter.nl

 1. De website sponsormeter.nl is privé-eigendom van Hub Quodbach, Kardinaal van Rossumstraat 16 te Partij (Gulpen-Wittem).
 2. De website sponsormeter.nl is een persoonlijke, niet-zakelijke website zonder winstdoelstelling/winstbejag.
 3. Het doel van de website sponsormeter.nl is het bevorderen van een zinvolle invulling van de vrije tijd in Nederlandse dorpen en stadswijken.
 4. De eigenaar van sponsormeter.nl doet zijn best om op en via sponsormeter.nl zoveel als mogelijk inkomsten te (laten) genereren t.b.v. het bij punt 3 van dit artikel genoemd doel, maar kan niet garanderen dat er daadwerkelijk inkomsten worden gegenereerd.
 5. Inkomsten die op en via sponsormeter.nl worden gegenereerd worden bijgeschreven zijn op een aparte, voor het bij punt 3 van dit artikel genoemd doel geopende betaalrekening bij een Nederlandse bank. Die betaalrekening staat op naam van en wordt beheerd door de eigenaar van sponsormeter.nl.
 6. De eigenaar van sponsormeter.nl zal op de website sponsormeter.nl, zo waarheidsgetrouw en zorgvuldig als mogelijk is, uitleg geven en verantwoording afleggen over de inkomsten en uitgaven van de door hem in het kader van sponsormeter.nl beheerde gelden. Aan deze uitleg en verantwoording kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 7. De eigenaar van sponsormeter.nl streeft ernaar om minimaal 80% van de door hem in het kader van sponsormeter.nl beheerde gelden te besteden aan het in punt 3 van dit artikel genoemde doel.
 8. De eigenaar van sponsormeter.nl bepaalt de voorwaarden voor het verstrekken van sponsormeterdonaties en de sponsormeter.nl sponsoringbijdragen.
 9. De eigenaar van sponsormeter.nl bepaalt de hoogte van de sponsormeterdonaties en de sponsormeter.nl sponsoringbijdragen en wanneer en aan wie deze ter beschikking worden gesteld.
 10. De eigenaar van sponsormeter.nl mag de naam en de woon- of vestigingsplaats van de gebruiker aan wie hij een donatie of sponsoringbijdrage heeft toegekend, gebruiken voor promotionele doeleinden, met vermelding van het bedrag van die donatie of sponsoringbijdrage, waaronder via de blogs op sponsormeter.nl en andere hem ter beschikking staande publicatiekanalen.

Artikel 4. Het gebruik van de website sponsormeter.nl en haar producten en diensten

 1. Tenzij dat op een pagina of bij een product of dienst anders is vermeld, is het gebruik van de website sponsormeter.nl alleen toegestaan voor het in artikel 3 lid 3 vermelde doel.
 2. De aanmelding als gebruiker/lid en het gebruik van de website sponsormeter.nl is op vrijwillige basis en voor eigen risico van de gebruiker.
 3. De inhoud van de website sponsormeter.nl is altijd onder voorbehoud en de sitebezoeker of gebruiker kan er geen rechten ontlenen.
 4. De gebruiker van de website sponsormeter.nl zal geen informatie publiceren of aanbieden via sponsormeter.nl die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

U moet alle beleidsregels naleven die in deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden of instructies van onze P&D worden weergegeven. Misbruik de website sponsormeter.nl en P&D niet. Hinder de werking van de website sponsormeter.nl en de P&D bijvoorbeeld niet en probeer de website sponsormeter.nl en de P&D niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag de website sponsormeter.nl en de P&D alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren daaronder begrepen. De eigenaar van de website sponsormeter.nl kan de openstelling en/of het gebruik van de website en de levering van onze P&D aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken of constateren.

Door uw gebruik van onze P&D verkrijgt u niet automatisch intellectuele eigendomsrechten op materialen zoals teksten, afbeeldingen en filmpjes, in onze P&D of de inhoud die u opent. U mag inhoud uit onze P&D niet gebruiken, tenzij u toestemming krijgt van de eigenaar van de inhoud of als dit wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo’s te gebruiken die in de P&D op sponsormeter.nl worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij de P&D van sponsormeter.nl wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.

Op sponsormeter.nl, waaronder ook in onze P&D, kan inhoud weergegeven die geen eigendom is van sponsormeter.nl. De entiteit (persoon, bedrijf of andere organisatie) die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. De eigenaar van de website sponsormeter.nl kan inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en De eigenaar van de website sponsormeter.nl kan inhoud waarvan hij redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze het beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat De eigenaar van de website sponsormeter.nl inhoud beoordelt, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.
De eigenaar van de website sponsormeter.nl kan u via het e-mailadres van sponsormeter.nl, aankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de P&D. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

De meeste van onze P&D zijn beschikbaar op mobiele apparaten. Gebruik dergelijke P&D niet op een manier waardoor u wordt afgeleid of waardoor u zich niet kunt houden aan de geldende verkeers- of veiligheidsregels.

Artikel 5. Het gebruik van de gewaarmerkte advertenties, logo's en links

 1. De met "(advertentie)" of "(advertentie/gratis doneertip)" gewaarmerkte advertenties, logo's en hyperlinks van derden op de website sponsormeter.nl en op haar actiepagina sponsormeternl op sponsormeter.com zijn geen aanbevelingen tot de afname van de via die advertenties, logo's en links aangeboden acties, aanbiedingen en producten en diensten maar uitsluitend bedoeld om de sitebezoeker te informeren over de mogelijkheid om via het gebruik of de afname daarvan gratis te doneren t.b.v. het in artikel 3 lid 3 genoemde doel.
 2. De bedragen en/of percentages van de donaties (verkoopcommissies) die bij de gewaarmerkte advertenties, logo's en links staan vermeld waarmee bij een eventuele afname gratis wordt gesteund, zijn bruto en onder voorbehoud van wijzigingen door en de definitieve goedkeuring van de desbetreffende adverteerder/aanbieder. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
 3. Op de door de adverteerders in of bij de gewaarmerkte advertenties, logo's en links aangeboden inhoud, waaronder informatie, producten, diensten en acties en aanbiedingen, zijn de algemene-, betalings-, leverings- en eventuele andere voorwaarden van die derden van toepassing.
 4. De eigenaar van de website sponsormeter.nl is niet in staat en bevoegd om informatie te verstrekken en/of te adviseren over producten en diensten van derden, waaronder mogelijk hypotheken en verzekeringen, die via gewaarmerkte advertenties, logo's, links en op andere wijze op en via de website sponsormeter.nl en in haar nieuwsbrieven worden aangeboden.
 5. De eigenaar van de website sponsormeter.nl is geen partij in de betalingen, leveringen en klachtenbehandeling aangaande de via de gewaarmerkte advertenties, logo's en links bestelde en geleverde producten en diensten.
 6. De eigenaar doet zijn best om zoveel mogelijk gewaarmerkte advertenties, logo's en links via welke gratis gedoneerd kan worden aan te bieden, maar kan geen minimum aantal garanderen.
 7. De eigenaar van een gewaarmerkte advertentie, logo of link kan die advertentie, logo of link altijd intrekken of wijzigen of de hoogte en de voorwaarden voor de verkoopgebonden donaties (verkoopcommissies) altijd wijzigen.
 8. De eigenaar van een gewaarmerkte advertentie, logo of link en/of de organisatie via welke een gewaarmerkte advertentie, logo of link worden aangeboden, kan de uitbetaling van de verkoopgebonden donaties (verkoopcommissies) altijd opschorten of nietig verklaren, bijvoorbeeld als een transactie niet voldoet (of achteraf blijkt te voldoen) aan de eisen van de eigenaar van de advertentie, logo of link of als de eigenaar daarvan niet voldoet aan zijn betalingsverplichting.

Artikel 6. Het gebruik van de gastenboeken en blogs op sponsormeter.nl

 1. Het gebruik van de gastenboeken en blogs op de website sponsormeter.nl is, tenzij daarbij nadrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen, alleen toegestaan voor het in artikel 3 lid 3 gestelde doel.
 2. Bij het plaatsen van een bericht in een gastenboek of blog moet in het veld Naam de echte voor- en achternaam of de naam van de organisatie worden ingevuld van de gebruiker die het bericht plaatst, bij voorkeur aangevuld met de naam van het dorp, de gemeente en/of de provincie waar die gebruiker woont of actief of gevestigd is.
 3. Bij het plaatsen van een bericht in een gastenboek of blog moet in het veld E-mail een geldig e-mailadres worden ingevuld dat eigendom is van de gebruiker die dat bericht plaatst.
 4. Bij het plaatsen van een bericht in een gastenboek of blog mag in het veld Internet website het websiteadres (URL) van de website worden ingevuld waarvan de gebruiker die dat bericht plaatst eigenaar is of het gebruiksrecht heeft (bv. het websiteadres van een pagina op Facebook) of waarvan door de eigenaar van die website aan die gebruiker en/of aan de eigenaar van de website sponsormeterl.nl nadrukkelijk vooraf toestemming is verleend.
 5. Bij het gebruik van de in artikel 6 lid 4 genoemde optie wordt een link aangemaakt naar de desbetreffende website of sociale mediapagina en vervalt de optie om per e-mail op het onderhavige bericht te kunnen reageren.
 6. De inhoud van een bericht in een gastenboek of blog moet compact, compleet en duidelijk zijn.
 7. De inhoud van een bericht in een gastenboek of blog mag niet onjuist, illigaal of misleidend zijn of aanzetten tot of bijdragen aan bij de Nederlandse of Europese wet verboden praktijken.
 8. Eventuele nadelige gevolgen van het plaatsen van e-mailadressen, websiteadressen en andere persoonlijke gegevens door de gebruiker in een bericht in een gastenboek of blog is voor eigen rekening en risico van die gebruiker.
 9. Het plaatsen van (voordeel)acties of aanbiedingen in een gastenboek of blog is uitsluitend toegestaan voor door de eigenaar van sponsormeter.nl geaccepeteerde actieteamleden van sponsormeter.nl. Bij het plaatsen ervan verklaart de plaatser dat die acties en aanbiedingen voldoen aan Nederlandse wetgeving en moet hij vermelden op welk(e) product(en) en dienst(en) die actie of aanbieding van toepassing is, wie daarvan gebruik mag maken, wanneer de actie begint en eindigt (samengevat de actievoorwaarden) en wat de bestel-, betalings- en leveringsvoorwaarden zijn.
 10. Het gebruik van in de in of bij een bericht in een gastenboek of blog vermelde e-mailadressen, websiteadressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens door de gebruiker is uitsluitend toegestaan voor het in dat bericht vermelde doel of transactie en mogen niet zonder expliciete toestemming vooraf van de eigenaar van dat bericht, met derden worden gedeeld. Deze gegevens moeten, zodra ze daarvoor niet meer nodig zijn, meteen worden verwijderd van de gegevensdragers (telefoon, pc, laptop of tablet) van de gebruiker en/of op een andere manier worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt.
 11. Eventuele nadelige gevolgen van het gebruik van de in een bericht in een gastenboek of blog op sponsormeter.nl geplaatste links, telefoonnummers, reclame-uitingen, acties, aanbiedingen, vraag en aanbod en andere gegevens zijn voor eigen risico.
 12. De eigenaar van de website sponsormeter.nl is, tenzij dit nadrukkelijk anders daarbij is vermeld, geen partij in de betalingen voor en de leveringen van de in de gastenboeken en blogs aangeboden producten en diensten van derden.
 13. Onjuiste, onwettige en/of misleidende berichten in de gastenboeken en blogs of het niet of niet correct nakomen van de in een bericht in een gastenboek of blog vermelde aan- of verkoopverplichting door de plaatser van een bericht zal door de gebruiker die dat constateert zo snel mogelijk na die constatering worden gemeld via de knop "Meld misbruik" bij het desbetreffende bericht en/of via het contactformulier op sponsormeter.nl.
 14. De plaatser van een bericht in een gastenboek of blog dat onjuiste, onvolledige, onwettige of misleidende inhoud bevat of dat om een andere reden moet worden verwijderd, dient zo snel mogelijk na het constateren daarvan via het contactformulier op sponsormeter.nl een verzoek tot verwijdering van dat bericht in te sturen.
 15. Berichten in een gastenboek of blog die niet voldoen aan de in dit artikel vermelde voorwaarden, die aangemeld worden via de knop "Meld misbruik" en/of die door de eigenaar van sponsormeter.nl als niet-passend, misleidend etc. worden beoordeeld kunnen zonder opgave van redenen worden geblokkeerd of verwijderd.
 16. Het niet naleven van de voorwaarden voor het gebruik van de gastenboeken en/of blogs op sponsormeter.nl kan leiden tot uitsluiting van de gebruiker voor het gebruik van de gastenboeken en blogs, tot het blokkeren van de toegang van de gebruiker tot de afgeschermde delen van de website sponsormeter.nl en tot schadeclaims van andere gebruikers en/of de eigenaar van de website sponsormeter.nl.

Artikel 7. Levering van producten en diensten

De producten en diensten (P&D) die door de eigenaar van de website sponsormeter.nl onder de vlag van sponsormeter.nl worden aangeboden, waaronder begrepen de lidmaatschappen en de donateursacties, worden, zonodig in overleg of op verzoek van de acieteamleden van sponsormeter.nl, geleverd door de eigenaar, door een door de eigenaar aangestelde of bevoegde derde partij of partijen, waaronder begrepen een of meerdere actieteamleden van sponsormeter.nl. In de toekomst kunnen die P&D, zodra dat mogelijk of gewenst is, ondergebracht bij en geleverd worden door stichting IGOL (Ik geef om Limburg), Kardinaal van Rossumstraat 16, 6286 AR Partij (Wittem), Limburg, Nederland.
 
Artikel 8. Uw aanmelding als gebruiker

Om sommige van onze P&D te gebruiken of om in aanmerking te komen voor bepaalde kortingen of andere voordelen moet u of uw organisatie met uw naam, uw geldig e-mailadres en een wachtwoord aangemeld zijn als gebruiker van de website sponsormeter.nl. Het is een gebruiker niet toegestaan om zich aan te melden met een aliasnaam en/of met meerdere e-mailadressen en/of om meerdere accounts aan te houden.
 
Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk om uw account en/of abonnement(en) en/of lidmaatschap(pen) op sponsormeter.nl te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw account en/of uw abonnement(en) en/of lidmaatschap(pen). Gebruik het wachtwoord niet voor applicaties van derden. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord opmerkt dient u dit meteen te melden via het contactformuier op sponsormeter.nl en meteen een nieuw wachtwoord aan te vragen.
 
U kunt uw gebruikersaccount en/of abonnement en/of het lidmaatschap altijd opzeggen via het contactformulier op onze site. Met de opzegging geeft u tevens aan geen gebruik meer te willen en zullen maken van de bij het account, abonnement(en) of lidmaatschap(pen) behorende of aanverwante P&D en/of de daarmee verbonden voordelen zoals kortingen, sponsormeterdonaties, sponsoringbijdragen etc.

Artikel 9. Bescherming van uw privacy (AVG) en auteursrecht

In het Privacybeleid van sponsormeter.nl wordt, mede als gevolg van de wet Algemene verordening gegevenswerking (AVG), uitgelegd wanneer en waarom we deze nodig hebben, hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze P&D gebruikt. Door onze P&D te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat sponsormeter.nl die gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze privacybeleidsregels.

Constateert u inbreuk op uw privacy in een gastenboek of de blog op sponsormeter.nl, of hebt u er zelf per abuis ongewenste privacy gevoelige informatie in geplaatst, dan moet u dat zo snel mogelijk melden via de knop "Meld misbruik" bij het desbetreffende artikel of bericht en via het contactformulier op onze site een verzoek tot verwijdering indienen. De eigenaar van de website sponsormeter.nl doet na ontvangst van die melding zijn best om het betreffende artikel of bericht zo snel mogelijk te verwijderen.
 
De eigenaar van de website sponsormeter.nl reageert op kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten en beëindigt gebruikersaccounts en abonnementen/lidmaatschappen van bedrijven, organisaties en personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden. Hierbij vervalt ook het eventuele recht op openstaande of toegezegde donaties en sponsoringbijdragen.
 
De eigenaar van de website sponsormeter.nl verstrekt informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als u van mening bent dat iemand uw auteursrechten schendt dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het contactformulier op onze site.
 
Artikel 10. Uw inhoud in de P&D
 
Sommige van onze P&D, waaronder de blogs op sponsormeter.nl staan u toe inhoud toe te voegen. U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Wat van u is, blijft van u.

Wanneer u inhoud uploadt of instuurt naar sponsormeter.nl verleent u de eigenaar van sponsormeter.nl (en degenen met wie de eigenaar samenwerkt), met in achtneming van ons Privacybeleid, een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze P&D), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze P&D uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe P&D te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze P&D staakt. Bepaalde P&D kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende P&D is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze P&D voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van de inhoud die is toegevoegd aan die P&D verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u zelf toevoegt of door ons laat toevoegen aan onze P&D.

Informatie, acties, afbeeldingen, advertenties en producten en diensten die u instuurt ter plaating op sponsormeter.nl en/of in haar nieuwsbrief of de inhoud van artikelen die u zelf plaatst in de gastenboeken en blogs op sponsormeter.nl, kan de eigenaar van sponsormeter.nl zonder enige verplichting daartoe, (ook) aanbieden op (al) onze andere websites, in advertenties, in de nieuwsbrieven van sponsormeter.nl en rss-app Feedready (http://sponsormeter.nl/blog) en op de sociale mediapagina's van sponsormeter..nl op Facebook en Twitter, zowel in informatieve, promotionele en commerciële situaties. De eigenaar van sponsormeter.nl respecteert hierbij uw privacy en het Privacybeleid van sponsormeter.nl. Als u feedback of suggesties voor onze P&D indient, kan de eigenaar van sponsormeter.nl uw feedback of suggesties gebruiken zonder enige verplichting aan u.
 
Artikel 11. Over Software in de P&D

Wanneer een P&D downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op uw apparaat wanneer een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige P&D kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

De eigenaar van sponsormeter.nl verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die sponsormeter.nl aan u levert als onderdeel van de P&D. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de op en via sponsormeter.nl geleverde P&D te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze P&D of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en u mag de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.
 
Open source-software is belangrijk voor sponsometer.nl. Bepaalde software die wordt gebruikt in onze P&D, kan worden aangeboden onder een open source-licentie die we beschikbaar stellen aan u. De open source-licentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben boven sommige van deze voorwaarden.

Artikel 12. De P&D aanpassen en beëindigen

De eigenaar van sponsormeter.nl is voortdurend bezig de P&D van sponsormeter.nl aan te passen en te verbeteren. De eigenaar kan functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kan de eigenaar een P&D opschorten of zelfs volledig stopzetten. De eigenaar kan ook op elk gewenst moment de levering van P&D aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor de P&D op sponsormeter.nl.

U kunt uw gebruik van de P&D op sponsormeter.nl op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat.

De eigenaar van sponsormeter.nl is van mening dat uw gegevens uw eigendom zijn en dat het behouden van uw toegang tot dergelijke gegevens belangrijk is. Als we een P&D stopzetten, geven we, waar redelijkerwijs mogelijk is, u een redelijke waarschuwing vooraf en de mogelijkheid informatie uit die P&D te halen.

Artikel 13. De garanties en voorbehouden

De eigenaar van sponsormeter.nl levert de P&D op sponsormeter.nl met een redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hoopt dat u de P&D graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die de eigenaar niet doet met betrekking tot onze P&D.

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden bij de P&D doet de eigenaar van sponsormeter.nl en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloftes voor de P&D. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de P&D, over de specifieke functionaliteit, de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de P&D of over de mate waarin de P&D voldoen aan uw behoeften. We leveren de P&D zoals ze op enig moment beschikbaar zijn via het internet (onze site/shop), de nieuwsbrief van sponsormeter.nl en de rss-app Feedready van Incomedia. Voor zover wettelijk is toegestaan sluiten we alle impliciete garanties aangaande beschikbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid en niet-inbreukmakendheid uit.

Aan het gebruik van de gratis kansen op donaties van sponsormeter.nl (sponsormeterdonties), aan de kansen op sponsoringbijdragen en aan de deelname aan de op en via sponsormeter.nl aangeboden bijzondere donateursacties kunnen géén rechten worden ontleend. De sponsormeterdonaties, sponsoringbijdragen en actiedonaties kunnen alleen beschikbaar worden gesteld als er voldoende inkomsten zijn uit gratis donaties via online aankopen, vakantieboekeningen e.d, via die bijzondere donteursacties of anderszins. Wij doen onze best om zoveel mogelijk inkomsten te genereren maar kunnen niet garanderen dat die inderdaad worden gegenereerd.

Artikel 14. De klachtenprocedure

Klachten over de werking, het gebruik (zie artikel 4, 5 en 6) en de inhoud van sponsormeter.nl, waaronder de inhoud van de gastenboeken en blogs en andere door gebruikers rechtstreeks geplaatste informatie, dienen zo snel mogelijk na constatering, voorzien van beknopte en duidelijke omschrijving van de klacht, gemeld te worden via het contactformulier op sponsormeter.nl. De eigenaar van de website sponsormeter.nl zal een klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en beoordelen. De indiener van de klacht mag binnen één maand na ontvangst van de klacht door de eigenaar van sponsormeter.nl een reactie ontvangen via het e-mailadres van sponsormeter.nl.

Artikel 15. Aansprakelijkheid voor de P&D

Voor zover wettelijk is toegestaan is de eigenaar van de website sponsormeter.nl niet verantwoordelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, morele of punitieve schade of gevolgschade ten gevolge van het gebruik van onze P&D en ten gevolge van de handelingen die de eigenaar van de website verricht om schade ten gevolge van onwettig, onjuist of ongewenst gebruik van de website sponsormeter.nl te voorkomen of te beperken, waaronder het verwijderen of het ontoegankelijk maken van inhoud van de website sponsormeter.nl. Voor zover wettelijk is toegestaan is de totale aansprakelijkheid van de eigenaar van de website sponsormeter.nl voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons hebt betaald voor het gebruik van de P&D, of, als de eigenaar van sponsormeter.nl daarvoor kiest, tot het opnieuw aan u leveren van de desbetreffende P&D. Samenvattend: in alle gevallen is de eigenaar van sponsormeter.nl niet aansprakelijk voor schade of verlies die redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht.

Bij een eventuele aansprakelijkheidstelling van derden zult u de eigenaar van sponsormeter.nl en haar vertegenwoordigers, agenten, medewerkers en partners vrijwaren van en/of schadeloos stellen voor claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de P&D of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Artikel 16. Over deze Algemene Voorwaarden

De eigenaar van de website sponsormeter.nl kan deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een P&D, aanpassen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze P&D te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden daarom regelmatig bekijken. De eigenaar van de website sponsormeter.nl post wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. De eigenaar van de website sponsormeter.nl post kennisgevingen van aangepaste aanvullende en specifieke voorwaarden in de betreffende P&D. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een P&D of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een P&D, moet u uw gebruik van die P&D beëindigen.

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden bij een P&D ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict. Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen de eigenaar van de website sponsormeter.nl en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en de eigenaar van de website sponsormeter.nl niet onmiddellijk actie onderneemt, betekent dit niet dat de eigenaar van de website sponsormeter.nl afstand doet van eventuele rechten waarover hij beschikt, zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen. Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Op alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze algemene voorwaarden of de aanvullende voorwaarden van onze P&D, is het Nederlands recht van toepassing. Alle rechtszaken met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de aanvullende voorwaarden van onze P&D worden alleen gevoerd in Nederlandse rechtbanken. U en de eigenaar van sponsormeter.nl stemmen in met de bevoegdheid van die rechtbanken.

Vragen stellen
 
Vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u stellen via het contactformulier.

(advertentie/doneertip)
Nu gratis en vrijblijvend registreren als lid/gebruiker
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud