Algemene voorwaarden - sponsormeter.nl 2.0

Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Meer sponsormeter 2.0 > Voorwaarden
(advertentie)
Doen = gratis doneren
 Algemene voorwaarden

voor het gebruik van producten en diensten (P&D) van sponsormeter.nl

Hartelijk dank dat u mijn site bezoekt of lid bent van sponsormeter.nl. Op deze pagina leest u de voorwaarden voor het gebruik van de "producten en diensten" die ik via deze site aanbied met als doel het verzamelen van geld voor het doen van schenkingen/donatie aan particulieren, aan bedrijven/kleine sponsors en aan stichtingen, amateurverenigingen en -clubs op het gebied van sport, kunst en cultuur in dorpen en stadswijken. De schenkingen/donaties zijn uiteraard bedoeld om te besteden aan of te investeren in sport, kunst en cultuur in het dorp of de stadswijk van de ontvanger. Met sponsormeter.nl in deze algemene voorwaarden wordt bedoeld Hub Quodbach te Partij en/of St. IGOL te Wittem.

De producten en diensten (P&D) van sponsormeter.nl, waaronder begrepen de abonnementen en lidmaatschappen, worden geleverd door H. Quodbach, Partij, en worden, zodra dat mogelijk is, ondergebracht bij en geleverd door stichting IGOL (Ik geef om Limburg), Kardinaal van Rossumstraat 16, 6286 AR Partij (Wittem), Limburg, Nederland.

Door onze P&D te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Onze P&D zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten (waaronder leeftijdsvereisten) van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende P&D en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende P&D gebruikt.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die tot stand zijn gekomen tussen u en sponsormeter.nl en op al haar lidmaatschappen, abonnementen en producten en diensten die worden aangeboden op haar websites sponsormeter.nl (2.0) en in haar nieuwsbrieven. Voor zover wettelijk niet anders is bepaald zijn de Algemene Voorwaarden niet van toepassing op overeenkomsten en producten en diensten van derden die via sponsormeter.nl of haar verkoopkanalen tot stand zijn gekomen of worden aangeboden.

De relatie met andere voorwaarden van sponsormeter.nl

De op deze pagina genoemde Algemene Voorwaarden vormen een geheel met:


*deze vindt u bij de desbetreffende producten en diensten.

Daar waar de algemene, aanvullende of specifieke voorwaarden van gelijke strekking tegenstrijdig zijn met elkaar, gelden de voor u meest gunstige voorwaarden.
 
Onze producten en diensten gebruiken
 
U moet alle beleidsregels naleven die in deze algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden of instructies van onze P&D worden weergegeven.
 
Misbruik onze P&D niet. Hinder de werking van onze P&D bijvoorbeeld niet en probeer de P&D niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze P&D alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren daaronder begrepen. We kunnen de levering van onze P&D aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken of constateren.

Door uw gebruik van onze P&D verkrijgt u niet automatisch intellectuele eigendomsrechten op materialen zoals teksten, afbeeldingen en filmpjes, in onze P&D of de inhoud die u opent. U mag inhoud uit onze P&D niet gebruiken, tenzij u toestemming krijgt van de eigenaar van de inhoud of als dit wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo’s te gebruiken die in onze P&D worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze P&D wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.

Op sponsormeter.nl, waaronder ook in onze P&D, kan inhoud weergegeven die geen eigendom is van sponsormeter.nl. De entiteit (persoon, bedrijf of andere organisatie) die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.
 
We kunnen u aankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de P&D. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.
 
De meeste van onze P&D zijn beschikbaar op mobiele apparaten. Gebruik dergelijke P&D niet op een manier waardoor u wordt afgeleid of waardoor u zich niet kunt houden aan de geldende verkeers- of veiligheidsregels.

Uw abonnement(en)/lidmaatschap

Om sommige van onze P&D te gebruiken of om in aanmerking te komen voor bepaalde kortingen of andere voordelen moet u aangemeld zijn als abonnee/lid van sponsormeter.nl.
 
Bewaar uw gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk om uw account(s) en/of abonnement(en) op sponsormeter.nl te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw account(s) en/of uw abonnement(en). Gebruik het (de) wachtwoord(en) niet voor applicaties van derden. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord(en) opmerkt dient u dit meteen te melden via info@sponsormeter.nl en meteen een nieuw wachtwoord aan te vragen.
 
U kunt uw account(s) en/of abonnement(en) en/of het lidmaatschap altijd opzeggen per e-mail aan info@sponsormeter.nl. Met de opzegging geeft u tevens aan geen gebruik meer te willen en zullen maken van de bij het (de) account(s), abonnement(en)/lidmaatschap(pen) behorende of aanverwante P&D en/of de daarmee verbonden voordelen zoals abonneekortingen, schenkingen/donaties e.d.  

Bescherming van uw privacy en auteursrecht

In het Privacybeleid van sponsormeter.nl wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze P&D gebruikt. Door onze P&D te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat sponsormeter.nl die gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze privacybeleidsregels.

Constateert u inbreuk op uw privacy in de blog op sponsormeter.nl, of hebt u er zelf per abuis ongewenste privacy gevoelige informatie in geplaatst, dan moet u dat zo snel mogelijk melden via de knop "Meld misbruik" bij het desbetreffende artikel of bericht. Wij doen dan onze best om het betreffende artikel of bericht zo snel mogelijk te verwijderen.
 
We reageren op kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten en beëindigen accounts en abonnementen/lidmaatschappen van bedrijven, organisaties en personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden. Hierbij vervalt ook het eventuele recht op openstaande of toegezegde schenkingen/donaties.
 
We verstrekken informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als u van mening bent dat iemand uw auteursrechten schendt dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen per e-mail aan info@sponsormeter.nl.
 
Uw inhoud in onze P&D
 
Sommige van onze P&D, waaronder de blog op sponsormeter.nl staan u toe inhoud toe te voegen. U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Wat van u is, blijft van u.

Wanneer u inhoud uploadt of instuurt naar sponsormeter.nl verleent u sponsormeter.nl (en degenen met wie we samenwerken), met in achtneming van ons Privacybeleid, een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze P&D), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze P&D uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe P&D te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze P&D staakt. Bepaalde P&D kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende P&D is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze P&D voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van de inhoud die is toegevoegd aan die P&D verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u zelf toevoegt of door ons laat toevoegen aan onze P&D.

Informatie, acties, afbeeldingen, advertenties en producten en diensten die u instuurt ter plaating op sponsormeter.nl en/of in haar nieuwsbrief of de inhoud van artikelen die u zelf plaatst in de blog op sponsormeter.nl kunnen we zonder enige verplichting daartoe, (ook) aanbieden op (al) onze andere websites, in advertenties, in onze nieuwsbrieven en rss-app Feedready (http://sponsormeter.nl/blog) en op onze sociale mediapagina's op Facebook en Twitter, zowel in informatieve, promotionele en commerciële situaties. We respecteren hierbij uw privacy en ons eigen Privacybeleid. Als u feedback of suggesties voor onze P&D indient, kunnen we uw feedback of suggesties gebruiken zonder enige verplichting aan u.
 
Over Software in onze P&D

Wanneer een P&D downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op uw apparaat wanneer een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige P&D kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

Sponsormeter.nl verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die sponsormeter.nl aan u levert als onderdeel van de P&D. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door sponsormeter.nl geleverde P&D te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze P&D of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en u mag de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.
 
Open source-software is belangrijk voor ons. Bepaalde software die wordt gebruikt in onze P&D, kan worden aangeboden onder een open source-licentie die we beschikbaar stellen aan u. De open source-licentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben boven sommige van deze voorwaarden.

Onze P&D aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze P&D aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een P&D opschorten of zelfs volledig stopzetten.

U kunt uw gebruik van onze P&D op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. sponsormeter.nl kan ook op elk gewenst moment de levering van P&D aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze P&D.

We zijn van mening dat uw gegevens uw eigendom zijn en dat het behouden van uw toegang tot dergelijke gegevens belangrijk is. Als we een P&D stopzetten, geven we, waar redelijkerwijs mogelijk is, u een redelijke waarschuwing vooraf en de mogelijkheid informatie uit die P&D te halen.

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze P&D met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de P&D graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze P&D.

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden bij de P&D doet sponsormeter.nl en haar leveranciers of distributeurs geen specifieke beloftes voor de P&D. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de P&D, over de specifieke functionaliteit, de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de P&D of over de mate waarin de P&D voldoen aan uw behoeften. We leveren de P&D zoals ze op enig moment beschikbaar zijn via het internet (onze site/shop) en via onze nieuwsbrief en rss-app. Voor zover wettelijk is toegestaan sluiten we alle impliciete garanties aangaande beschikbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid en niet-inbreukmakendheid uit.

Aansprakelijkheid voor onze P&D

Voor zover wettelijk is toegestaan zijn sponsormeter.nl en de leveranciers en distributeurs van sponsormeter.nl niet verantwoordelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, morele of punitieve schade of gevolgschade ten gevolge van het gebruik van onze P&D. Voor zover wettelijk is toegestaan is de totale aansprakelijkheid van sponsormeter.nl en haar leveranciers en distributeurs voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons hebt betaald voor het gebruik van de P&D, of, als sponsormeter.nl daarvoor kiest, tot het opnieuw aan u leveren van de desbetreffende P&D. Samenvattend: in alle gevallen is sponsormeter.nl niet aansprakelijk voor schade of verlies die redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht.

Bij een eventuele aansprakelijkheidstelling van derden zult u sponsormeter.nl en haar vertegenwoordigers, agenten, medewerkers en partners vrijwaren van en/of schadeloos stellen voor claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de P&D of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze algemene voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een P&D, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze P&D te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden daarom regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende en specifieke voorwaarden in de betreffende P&D. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een P&D of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een P&D, moet u uw gebruik van die P&D beëindigen.

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden bij een P&D ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict. Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen sponsormeter.nl en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen). Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Op alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze algemene voorwaarden of de aanvullende voorwaarden van onze P&D, is het Nederlands recht van toepassing. Alle rechtszaken met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de aanvullende voorwaarden van onze P&D worden alleen gevoerd in Nederlandse rechtbanken. U en sponsormeter.nl stemmen in met de bevoegdheid van die rechtbanken.
 
Ga naar onze contactpagina voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met sponsormeter.nl.
(advertentie)
Doen = gratis doneren
Terug naar de inhoud