Over sponsormeter.nl - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Over sponsormeter.nl

(advertentie/doneertip)

Over sponsormeter.nl 2.0

Na om allerlei redenen een tijdje minder actief te zijn geweest is sponsormeter.nl medio 2018 weer helemaal terug met een geheel vernieuwe en beveiligde versie (2.0), een nieuw logo, gastenboeken, polls en een rss-app voor tablets, Ipads en mobiele telefoons. Een versie met meer mogelijkheden om (gratis) te doneren en met ruimere kansen op donaties en sponsoringbijdragen. Met meer mogelijkheden om online en offline te netwerken en om sport, kunst, cultuur en goede doelen in Nederlandse dorpen en stadswijken, individueel of gezamenlijk, te promoten. Exclusief voor mensen, bedrijven en non-profitorganisaties die begrijpen of willen ervaren dat persoonlijke contacten, goede vriendschappen, goede buurtschappen en dingen samen doen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan ons welzijn (tevredenheid), onze levensvreugde en zelfs aan onze economie. En dat we daarvoor niet persé afhankelijk hoeven te zijn van hard werken, (veel) geld verdienen en (overmatig) consumeren.

De aanleiding

Acties, activiteiten en evenementen in Nederlandse dorpen en stadswijken, in de volksmond vaak het "dorpsgebeuren" of het "verenigingsleven" genoemd, bieden hun inwoners en bezoekers op een eenvoudige, laagdrempelige en betaalbare manier, ideale kansen om even alle zorgen en hectiek van de moderne maatschappij aan de kant te zetten. Om zich te ontspannen, om dingen samen te doen en te beleven, om vriendschappen te sluiten en te onderhouden, om "life" ervaringen, interesses en meningen te peilen en te delen -al dan niet met je sociale mediapagina of andere favoriete app op je mobiele telefoon bij de hand- en vooral om de accu weer op te laden voor de volgende werk- of studiedag of andere uitdagingen en verplichtingen. Zij zorgen voor de momenten waarop je even niet in de eerste plaats wordt gezien als consument (zelfs als je met je gezin op vakantie gaat word je vooral als consument gezien), werkgever, manager, werknemer, werkloze, rijke, middenklasser, arme, zieke, alleenstaande of gehuwde maar gewoon als medemens. Niet als een productiemachine, maar als levend wezen van vlees en bloed dat kan voelen, lachen en huilen. Voor momenten waarop je jouw wel of niet door de markt, werkgever of school erkende talenten kunt ontwikkelen en benutten en waarop je volop kunt genieten van de (amateur)talenten van je buurtbewoners. Voor al die momenten waarop je er wél toedoet om je wie bent en niet om wat je wel of niet op de ecomomische, sociale en/of consumptieve ladder hebt bereikt.

Ondanks de positieve impact daarvan op de gemeenschap in de tweede helft van de vorige eeuw heeft het dorpsgebeuren en het verenigingsleven de laatste decennia behoorlijk aan waarde ingeboet. Steeds meer mensen leven niet meer met, maar steeds vaker en zonder elkaar te kennen, naast elkaar. Mede als gevolg van het hoge welvaartsniveau, het massale gebruik van sociale media, het doorgeschoten individualisme en het door de politiek en het bedrijfsleven opgedrongen en inmiddels achterhaalde idee dat je alleen maar meteelt als je hard werkt en veel consumeert (uiteindelijk wordt daar maar een heel klein deel van de bevolking écht rijk van) en dat iedereen zelfredzaam kan zijn. En als mensen al (meer) contact willen hebben of hulp behoeven, dan moet dat maar via een dure professionele organisatie worden geleverd en door de overheid (ons allemaal tesamen) worden betaald. Dat kost de maatschappij heel veel, en straks misschien wel te veel geld. En bij een actieve deelname aan het dorpsgebeuren en het verenigingsleven in de buurt is dat eigenlijk ook lang niet altijd nodig.

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging en ook de komende decennia gaat er natuurlijk ook weer veel veranderen. Zo zullen er in vrijwel elke branche in snel tempo meer betaalde banen verloren gaan dan bijkomen door het gebruik van apparaten die voorzien zijn van kunstmatige intelligentie en algoritmes (software die zelf denkt, aanstuurt, beslissingen neemt en van zichzelf leert), van computers, robots en drones tot wasmachines, tv's en grasmaaiers. Hierdoor zullen in de komende decennia naar verwachting steeds meer mensen tijdelijk, voor langere tijd of misschien wel hun leven lang zonder (voldoende) betaald werk zitten. Deze mensen kunnen, willen we een sociale en economische crisis voorkomen, niet meer worden weggezet als een paria of profiteur of moeten verpieteren achter de gordijnen. Ze moeten de gelegenheid krijgen om, daarbij mogelijk ondersteund door een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, uit te kijken naar alternatieve duurzame, betaalbare en zinvolle invullingen van hun leven. Die als het even kan ook direct of indrect een bijdrage leveren aan de maatschappij. Een deel van hen zal die levensinvulling graag willen of moeten kunnen vinden bij het "dorpsgebeuren" in hun buurt. Als actieve deelnemer of vrijwilliger. In een vereniging of club, buurthuis of in het locale kernoverleg. Omdat ze dan (weer) meetellen en ze dan (weer) gerespecteerd zullen worden om wie ze zijn en om hun (vrijwillige) bijdrage aan de maatschappij. En dus niet (meer alleen) vanwege hun prestaties op de arbeids- en de consumptiemarkt.

Andere aspecten die steeds meer een rol in de vrije tijdskeuze gaat spelen is de opwarming van de aarde en de luchtvervuiling en het groeiend besef dat je daar ook zelf wat aan kunt of misschien zelfs wat aan moet doen. Bijvoorbeeld door voor de invulling van je vrije tijd minder gebruik te maken van de auto, scooter of het vliegtuig. Of door gebruik te maken van de faciliteiten in je eigen dorp of stadswijk. Want die liggen meestal op loop- of fietsafstand.

Ook onderdelen van het dorps- en verenigingsgebeuren zelf zullen de nodige veranderingen ondergaan. Zo zullen tradionele, inmiddels te kleine harmoniën en fanfares die zich niet willen opheffen steeds vaker gaan kiezen voor een orkestvorm die meer aansluit bij de behoefte van de jongeren, het publiek en bij de ontwikkelingen in de muziekmarkt. Naast koper- en rietblazers en slagwerkers zullen deze muziekorkesten ook ruimte gaan bieden aan zangers en rappers en aan mensen die snaar- en elektrische instrumenten willen of kunnen bespelen. Kleinere voetbalclubs die niet willen fuseren zullen gaan spelen met kleinere teams en op kleinere voetbalvelden. Er zullen mogelijk ook nieuwe verenigingen en clubs ontstaan, bijvoorbeeld digitale gameclubs en e-bikeclubs. En nieuwe initiatieven, zoals de huiskamers voor jongeren en senioren en stichtingen voor een beter klimaat en milieu. Ook zal de rol van het kernoverleg (de schakel tussen dorps- en wijkbewoners en de gemeente) steeds belangrijker worden.

Als mijn voorspellingen uitkomen en er straks weer veel mensen voor het dorpsgebeuren en het verenigingsleven kiezen, dan krijgt een deel van de vrije tijdindustrie gedurende de komende 10-30 jaar een flinke boost. Dat schept niet alleen kansen op nieuwe werkgelegenheid maar ook kansen op meer financiële ondersteuning daarvoor van bedrijven in de buurt. Denk daarbij aan café-restaurants met verenigings- en clubzalen, sportzaken en muziekspeciaalzaken. Met in hun kielzog cateringbedrijven, de drankenhandel, bierbrouwerijen en andere toeleveranciers. En omdat het niet duur is en zij er meer mensen mee kunnen bereiken dan nu het geval is, zullen ook andere bedrijven, ook zzp'rs, (weer) hun weg weten te vinden naar de vele acties, activiteiten, evenementen en verenigingen en clubs in dorpen en stadswijken. Zij het dat ze sponsoring, net zoals veel van de grotere (internet)bedrijven dat al doen, steeds vaker zullen verbinden aan directe omzet (sponsoring via verkoopprovisies).

Mijn vaste overtuiging is dat de maatschappelijke en economische waarde van de acties, activiteiten en evenementen in Nederlandse dorpen en stadswijken, en daarmee de waarde van de organisaties die dat organiseren en faciliteren, na de dip tussen 2008 en 2018, als gevolg van de toekomstige maatschappelijke en economische ontwikkelingen weer fors zal toenemen. Onder druk van de publieke opinie, de kernoverleggen en de wijkraden zal deze waarde steeds meer erkend worden door de voorwaardescheppende instanties zoals gemeenten, de provincies en het rijk (subsidies, welzijn, sociale zekerheid, veiligheid, gezondheid, milieu en werkgelegenheid), woningbouwcorporaties (voldoende betaalbare woningen) en bedrijven (sponsoring en werkgelegenheid). Alles bij elkaar genomen is dat voor mij de aanleiding om daar aandacht voor te vragen en om dat te promoten en deels te faciliteren via een aparte website, sponsormeter.nl 2.0.


De doelen

De doelen van sponsormeter.nl 2.0 zijn:

  1. het promoten van acties, activiteiten en evenementen in Nederlandse dorpen en stadswijken op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen en de organisaties die dat organiseren of faciliteren, waaronder (verifieerbare) verenigingen, clubs, stichtingen en sponsors
  2. het bevorderen van de actieve deelname aan sport, kunst, cultuur en goede doelen in Nederlandse dorpen en stadswijken
  3. het genereren van sponsoringbijdragen t.b.v. het organiseren en/of faciliteren van de bij doel 1 genoemde acties, activiteiten en evenementen
  4. het genereren van donaties t.b.v. de bij punt 2 genoemde doel


Toegankelijkheid

Sponsormeter.nl 2.0 is toegankelijk voor iedereen die beschikt over een apparaat met een internetbrowser en een internetverbinding. Dus ook voor personen en organisaties die niet zijn aangesloten op de bekende sociale mediasites zoals Facebook en Instragam. Versie 2.0 kan gebruikt worden als aanvulling op of als alternatief voor promotie via sociale netwerken. Door het websiteadres van je pagina op Facebook of andere sociale media op te nemen in je gastenboekberichten (sponsormeters) en/of in de overzichten van de provinciale actieteams hebben leden die ook op die sociale media zijn geabonneerd rechtstreeks toegang daartoe.

Gratis doneren

De mogelijkheden om gratis te doneren (crowdfunding) via online transacties (online aankopen, vakantieboekingen etc. en kliks/tikken) op sponsormeter.nl 2.0 zijn fors uitgebreid en herkenbaar gemaakt met de aanduiding "advertentie/gratis doneertip". Waar dat kan staat, onder voorbehoud, nu een indicatie van de gratis donatie die je doet met je online aankoop of boeking. Daarnaast kun je nu ook gratis doneren via onze nieuwe actiepagina op sponsormeter.com (sponsormeter.com/sponsormeternl).


Betaald doneren

Wie toch wil steunen maar geen gebruik van de gratis doneertips kan of wil maken kan betaald doneren via Ideal of Paypal of meedoen aan de jaarlijkse 10%-donateursactie. Als deelnemer van deze actie maak je zelf ook kans op een donatie.


Gratis donaties

Om de actieve deelname aan sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken te bevorderen bied ik voortaan, naast die voor de bij sponsormeter.nl 2.0 aangesloten non-profitorganisaties, o.a. ook geregistreerde particuliere en zakelijke gebruikers (leden) van sponsormeter.nl 2.0, alle nieuwsbriefabonnees en iedereen die een promotionele boodschap (sponsormeter) achterlaat in een van de gastenboeken kansen op gratis donaties (sponsormeterdonaties). Ik streef ernaar om ca. 30% van de netto inkomsten in te zetten voor deze gratis sponsormeterdonaties.


Sponsoringbijdragen

50% van de netto inkomsten die via de Google- en andere online advertenties op sponsormeter.nl 2.0 en via sponsormeter.com/sponsormeter.nl worden gegenereerd en 70% van de opbrengsten van de 10%-donateuresacties is bestemd voor sponsoring van non-profitorganisaties (niet-zakelijke verenigingen, clubs en stichtingen) in Nederlandse dorpen en stadswijken die lid zijn van een provinciaal sponsormeter.nl actieteam. Leden van sponsormeter.nl kunnen online stemmen over de hoogte van de sponsoringbijdragen per actieteam en de verdeelsleutel van die bijdragen onder de leden van die teams.

Lees meer

Financiële verantwoording

In versie 2.0 heb ik ook een rubriek ingebouwd waarin ik verantwoording afleg over de inkomsten en uitgaven van sponsormeter.nl 2.0. Deze rubriek is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers (leden).

Alle donaties die je via mijn site doet, doe je in principe aan mij privé. Dat betekent ook dat je de donaties en sponsoringbijdragen die in het kader van sponsormeter.nl 2.0 beschikbaar worden gesteld, van mij persoonlijk ontvangt. Rekening houdend met de kosten (o.a. voor het onderhoud van de website, bankkosten, mijn inzet etc.) streef ik ernaar om minimaal 80% van de ontvangen donaties te gebruiken voor promotie van dorpen en stadswijken, het verstrekken van sponsormeterdonaties en sponsoringbijdragen, het organiseren van acties etc.


Aantrekken en vasthouden sitebezoekers

Het succes van sponsormeter.nl 2.0 hangt voor een groot deel af van het aantal nieuwe en terugkomende sitebezoekers. Dit probeer ik te bereiken door zoveel mogelijk nieuwsbriefabonnees aan te trekken, hulp in te schakelen van de actieteams en door allerlei leuke of nuttige tips en tools zoals de polls en enqûetes op sponsormeter.nl 2.0 aan te bieden. Uiteraard doe ik mijn best om de site te optimaliseren voor het gebruik in zoekmachines (SEO) en is de site vriendelijk voor gebruikers van tablets, IPads en moderne mobiele telefoons.

Algemene voorwaarden

Ondanks het feit dat sponsormeter.nl 2.0 een particuliere en geen zakelijke website is, heb ik toch, naast de disclaimer en het cookie- en privacyreglement, een aantal algemene voorwaarden geformuleerd. Kun je je daarin niet vinden, maak dan geen gebruik van sponsormeter.nl 2.0.


Stichting sponsormeter.nl 2.0?

Versie 2 van sponsormeter.nl heeft alles in zich om "marktleider" in Nederland te worden op het gebied van promotie en sponsoring van acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken. Mocht dat straks ook lukken dan kan ik het niet meer alleen behapstukken.

Om te voorkomen dat sponsormeter.nl 2.0 ten onder gaat aan haar eigen succes stel ik me voor dat, zodra via de site twee jaar achter elkaar inkomsten zijn gegenereerd van minimaal € 100.000 of zodra het aantal actieteamleden (bedrijven en non-profitorganisaties) per actieteam gemiddeld 100 of hoger is, een stichting op te richten die de site en de middelen gaat beheren. Het bestuur van die stichting zou o.a. moeten bestaan uit afgevaardigden van 2 of meer actieteams.

Als blijkt dat er op 1-1-2020 ondanks mijn enthousiasme te weinig belangstelling is voor sponsormeter.nl 2.0 dan zal ik de site van het internet halen en ermee stoppen.

Bedankt voor je bezoek en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Hub Quodbach
Initiatiefnemer, eigenaar en webmaster sponsormeter.nl 2.0

(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud