Over sponsormeter.nl - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Over sponsormeter.nl

(advertentie/doneertip)

Over sponsormeter.nl 2.0

Na om allerlei redenen een tijdje minder actief te zijn geweest is sponsormeter.nl medio 2018 weer helemaal terug met een geheel vernieuwe en beveiligde versie (2.0), een nieuw logo, gastenboeken, polls en een rss-app voor tablets, Ipads en mobiele telefoons. Een versie met het accent op de bevordering van een zinvolle besteding van de vrije tijd in je dorp of stadswijk en met meer mogelijkheden en kansen op middelen om daaraan deel te nemen, om dat te promoten en/of te steunen. Een site exclusief voor mensen, bedrijven en non-profitorganisaties die begrijpen of willen ervaren dat persoonlijke contacten, goede vriendschappen, goede buurtschappen en dingen samen doen in de eigen omgeving een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan ieders welzijn en levensvreugde, aan de lokale economie en zelfs aan de lokale reductie van de CO2-uitstoot.

Het doel

Het doel van sponsormeter.nl 2.0 is het bevorderen van een zinvolle vrijetijdsbesteding in Nederlandse dorpen en stadswijken. Dat doel proberen we te verwezenlijken door:

  1. het beschikbaarstellen van opties voor het promoten van acties, activiteiten en evenementen in Nederlandse dorpen en stadswijken op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen en de organisaties die dat organiseren of faciliteren, waaronder (verifieerbare) verenigingen, clubs, stichtingen en sponsors
  2. het bevorderen van de actieve deelname aan sport, kunst, cultuur en goede doelen in Nederlandse dorpen en stadswijken
  3. het promoten en beschikbaar stellen van opties om het doel gratis of tegen betaling financieel te steunen
  4. het gereneren en beschikbaarstellen van sponsormeterdonaties voor onze leden
  5. het genereren en beschikbaar stellen van sponsoringbijdragen voor non-profitorganisaties (verenigingen, clubs en stichtingen) die lid zijn van een van onze provinciale actieteams
  6. het bevorderen van de samenwerking op het gebied van reclame en sponsoring tussen bedrijven en non-profitorganisaties die zinvolle vrijetijdsbesteding in hun dorp of stadswijk organiseren of faciliteren


De motivatie

In de komende 2 decennia zullen steeds meer mensen te maken krijgen met veel vrije tijd. Want er zullen heel veel mensen met pensioen gaan en er zullen heel veel mensen zijn die, als gevolg van de snelle opkomst, de dooronwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie en robots voor korte of lange tijd geen betaald werk zullen hebben. En heel veel mensen die om andere redenen stoppen of minder uren gaan werken. Maar ook mensen die werken en studeren zullen steeds meer behoefte aan vrijetijdsbesteding krijgen. De meeste mensen willen die vrije tijd echter zo goed en zinvol mogelijk besteden, en als het even kan samen met anderen. Je staat er misschien niet bij stil, maar dat kan meestal gewoon in je eigen dorp of stadswijk, het hele jaar door. En behalve dat de mogelijkheden naast de deur liggen heeft dat ook talloze andere voordelen.

Besteding van de vrije tijd met de mensen in het dorp of de stadswijk waar je woont is doorgaans niet duur. Het biedt je ideale kansen om even alle zorgen en hectiek van de veeleisende maatschappij aan de kant te zetten en even jezelf te zijn. Het biedt je mogelijkheden om je te ontspannen, om de accu weer op te laden voor de volgende werk- of studieweek, om dingen samen te doen en te beleven, om iets voor elkaar te betekenen, om "life" vriendschappen te sluiten en te onderhouden, om "life" ervaringen, interesses en meningen te peilen en te delen. Het biedt je mogelijkheden om je (verbogen) talenten te ontwikkelen en te benutten. Het is goed voor je gezondheid (minder stress/meer bewegen) en je persoonlijke ontwikkeling. Omdat je er niet ver voor hoeft te reizen draagt de vrijetijdsbesteding in je eigen dorp of stadswijk bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot en daarmee aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het verstrekt de lokale economie en werkgelegenheid. En uiteindelijk draagt het bij aan een gezellige, levendige, sociale, gezonde, nuttige, leerzame, schone en veilige woonomgeving.

Iedereen die zijn vrije tijd goed en zinvol wil besteden kan daarvoor o.a. terecht bij een van de vele verenigingen, clubs en stichtingen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen in zijn/haar dorp of stadswijk. Of er, samen met gelijkgestemde bewoners, vrienden en medeklas- of studiegenoten, zelf een organisatie daarvoor oprichten.

De onbekendheid bij veel mensen van de mogelijkheden, de voordelen en het belang van vrijetijdsbesteding in de eigen woonomgeving, het ontbreken van een landelijke website of platform om dat onder de aandacht te brengen bij het grote publiek en mijn behoefte om deze manier van vrijetijdsbesteding te promoten en te stimleren is voor mij de aanleiding geweest voor het maken van sponsormeter.nl 2.0.

Zie ook:

Toegankelijkheid

Sponsormeter.nl 2.0 is toegankelijk voor iedereen die beschikt over een apparaat met een internetbrowser en een internetverbinding. Dus ook voor personen en organisaties die niet zijn aangesloten op de bekende sociale mediasites zoals Facebook en Instragam. Versie 2.0 kan gebruikt worden als aanvulling op of als alternatief voor promotie via sociale netwerken. Door het websiteadres van je pagina op Facebook of andere sociale media op te nemen in je gastenboekberichten (sponsormeters) en/of in de overzichten van de provinciale actieteams hebben leden die ook op die sociale media zijn geabonneerd rechtstreeks toegang daartoe.

Gratis doneren

De mogelijkheden om gratis te doneren (crowdfunding) via online transacties (online aankopen, vakantieboekingen etc. en kliks/tikken) op sponsormeter.nl 2.0 zijn fors uitgebreid en herkenbaar gemaakt met de aanduiding "advertentie/gratis doneertip". Waar dat kan staat, onder voorbehoud, nu een indicatie van de gratis donatie die je doet met je online aankoop of boeking. Daarnaast kun je nu ook gratis doneren via onze nieuwe actiepagina op sponsormeter.com (sponsormeter.com/sponsormeternl).


Betaald doneren

Wie toch wil steunen maar geen gebruik van de gratis doneertips kan of wil maken kan betaald doneren via Ideal of Paypal of meedoen aan onze superdonatieacties. Als deelnemer van deze actie maak je zelf ook kans op een donatie.


Gratis donaties

Om de actieve deelname aan sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken te bevorderen bied ik voortaan, naast die voor de bij sponsormeter.nl 2.0 aangesloten non-profitorganisaties, o.a. ook geregistreerde particuliere en zakelijke gebruikers (leden) van sponsormeter.nl 2.0, alle nieuwsbriefabonnees en iedereen die een promotionele boodschap (sponsormeter) achterlaat in een van de gastenboeken kansen op gratis donaties (sponsormeterdonaties). Ik streef ernaar om ca. 30% van de netto inkomsten in te zetten voor deze gratis sponsormeterdonaties.


Sponsoringbijdragen

Minimaal 50% van de netto inkomsten die via de Google- en andere online advertenties op sponsormeter.nl 2.0 en via sponsormeter.com/sponsormeter.nl worden gegenereerd en minimaal 50% van de opbrengsten van onze superdonatieacties is bestemd voor sponsoring van non-profitorganisaties (niet-zakelijke verenigingen, clubs en stichtingen) in Nederlandse dorpen en stadswijken die lid zijn van een provinciaal sponsormeter.nl actieteam. Leden van sponsormeter.nl kunnen online stemmen over de hoogte van de sponsoringbijdragen per actieteam en de verdeelsleutel van die bijdragen onder de leden van die teams.


Financiële verantwoording

In versie 2.0 heb ik ook een rubriek ingebouwd waarin ik verantwoording afleg over de inkomsten en uitgaven van sponsormeter.nl 2.0. Deze rubriek is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers (leden).

Alle donaties die je via mijn site doet, doe je in principe aan mij privé. Dat betekent ook dat je de donaties en sponsoringbijdragen die in het kader van sponsormeter.nl 2.0 beschikbaar worden gesteld, van mij persoonlijk ontvangt. Rekening houdend met de kosten (o.a. voor het onderhoud van de website, bankkosten, mijn inzet etc.) streef ik ernaar om minimaal 80% van de ontvangen donaties te gebruiken voor promotie van dorpen en stadswijken, het verstrekken van sponsormeterdonaties en sponsoringbijdragen, het organiseren van acties etc.


Aantrekken en vasthouden sitebezoekers

Het succes van sponsormeter.nl 2.0 hangt voor een groot deel af van het aantal nieuwe en terugkomende sitebezoekers. Dit probeer ik te bereiken door zoveel mogelijk nieuwsbriefabonnees aan te trekken, hulp in te schakelen van de actieteams en door allerlei leuke of nuttige tips en tools zoals de polls en enqûetes op sponsormeter.nl 2.0 aan te bieden. Uiteraard doe ik mijn best om de site te optimaliseren voor het gebruik in zoekmachines (SEO) en is de site vriendelijk voor gebruikers van tablets, IPads en moderne mobiele telefoons.

Algemene voorwaarden

Ondanks het feit dat sponsormeter.nl 2.0 een particuliere en geen zakelijke website is, heb ik toch, naast de disclaimer en het cookie- en privacyreglement, een aantal algemene voorwaarden geformuleerd. Kun je je daarin niet vinden, maak dan geen gebruik van sponsormeter.nl 2.0.


Stichting sponsormeter.nl 2.0?

Versie 2 van sponsormeter.nl heeft alles in zich om "marktleider" in Nederland te worden op het gebied van promotie en sponsoring van zinvolle vrije tijdsbesteding in dorpen en stadswijken. Mocht dat straks ook lukken dan kan ik het niet meer alleen behapstukken.

Om te voorkomen dat sponsormeter.nl 2.0 ten onder gaat aan haar eigen succes stel ik me voor dat, zodra via de site twee jaar achter elkaar inkomsten zijn gegenereerd van minimaal € 100.000 of zodra het aantal actieteamleden (bedrijven en non-profitorganisaties) per actieteam gemiddeld 100 of hoger is, een stichting op te richten die de site en de middelen gaat beheren. Het bestuur van die stichting zou o.a. moeten bestaan uit de eigenaar van sponsormeter.nl en afgevaardigden van 2 of meer actieteams.

Als blijkt dat er op 1-1-2020 ondanks mijn enthousiasme te weinig belangstelling is voor sponsormeter.nl 2.0 dan zal ik de site van het internet halen en ermee stoppen.

Bedankt voor je bezoek en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Hub Quodbach, Kardinaal van Rossumstraat 16, Partij (Limburg)
Initiatiefnemer, eigenaar en webmaster sponsormeter.nl 2.0

(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud