Gentlemens Agreement actieteams sponsormeter.nl 2.0 - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Gentlemens Agreement actieteams sponsormeter.nl 2.0

(advertentie/doneertip)

Samenwerken t.b.v. sport, kunst, cultuur en goede doelen


in je dorp of stadswijk

Je doet 't op en via sponsormeter.nl 2.0


Het startpunt voor zinvolle vrijetijdsbesteding in je eigen dorp of stadswijkTeampact sponsormeter.nl 2.0

Het onderstaande teampact is in principe een Gentlemens Agreement (eed/belofte) voor samenwerking tussen de eigenaar van sponsormeter.nl en bedrijven en non-profitorganisaties (verenigingen, clubs en stichtingen) in Nederlandse dorpen en stadswijken die lid zijn van een provinciaal actieteam van sponsormeter.nl 2.0 en tussen de actieteamleden onderling. Bedrijven en non-profitorganisaties onderschrijven dit teampact en commiteren zich eraan zolang ze lid zijn van een provinciaal actieteam.

De uitgangspunten

De actieteamleden van sponsormeter.nl 2.0 onderschrijven de onderstaande uitgangspunten, dragen deze uit en/of streven deze zoveel mogelijk na.

 1. Het maatschappelijk belang van zinvolle vrijetijdsbesteding in dorpen en stadswijken zal in een wereld die steeds meer en sneller wordt beïnvloed en beheerst door kunstmatige intelligentie, algoritmes, globalisering, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, het internet, de sociale media en de negatieve impact die dat kan hebben op het gebied van werkgelegenheid, het inkomen en de sociale verhoudingen in die dorpen en stadswijken, de komende decennia alleen maar toenemen.
 2. Acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken moeten voor iedere inwoner betaalbaar en zoveel als mogelijk makkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn.
 3. Acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen moeten bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid, werkgelegenheid en de sociale samenhang in de dorpen en stadswijken.
 4. Acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen moeten bijdragen aan de verruiming van de mogelijkheden voor algemene of maatschappelijke vrije tijdsbesteding in de dorpen en stadswijken.
 5. Acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken moeten bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en/of de gezondheid van de deelnemers daarvan.
 6. De acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken moeten bijdragen aan het tegengaan van discriminatie, armoede, de opwarming van de aarde, criminaliteit, vereenzaming, uitsluiting en andere persoonlijke en maatschappelijke bedreigingen en ongemakken.
 7. Een goede samenwerking tussen sponsormeter.nl en de actieteamleden en tussen de actieteamleden onderling op het gebied van promotie, organisatie, uitvoering en financiering van de acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen in hun dorp, stadswijk of regio is een basisvoorwaarde voor optimale naamsbekendheid en het succes van sponsormeter.nl 2.0, de actieteamleden zelf en hun acties, activiteiten en evenementen.

Het Gentlemens Agreement

A. De eigenaar van sponsormeter.nl 2.0

 1. belooft binnen de grenzen van de mogelijkheden van de voor de website gebruikte software en voor zolang dat financieel verantwoord is, een website (sponsormeter.nl) op het internet aan te bieden en te onderhouden met als doel het promoten, het (laten) ondersteunen en het bevorderen van zinvolle vrijetijdsbesteding, waaronder deelname aan acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen in Nederlandse dorpen en stadswijken.
 2. tracht de interesse voor zinvolle vrijetijdsbesteding via sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken in het algemeen en via de deelname aan acties, activiteiten en evenementen van niet-zakelijke actieteamleden in het bijzonder, o.a. te bevorderen door het beschikbaar stellen van donaties (sponsormeterdonaties) aan haar leden, nieuwsbriefabonnees en andere geïnteresseerden, door het organiseren van polls, enquêtes en stemmingen, het aanbieden van informatie en bijzondere donateursacties en, op termijn, het organiseren van promotionele kansspelen en loterijen.
 3. belooft om op haar website sponsormeter.nl opties aan te bieden via welke gratis of tegen betaling door alle sitebezoekers kan worden gedoneerd t.b.v. de bij punt 1 genoemde doelen.
 4. belooft om maximaal 50% van de inkomsten die via sponsormeter.nl worden gegenereerd in de vorm van sponsoringbijdragen ter beschikking te stellen aan de niet-zakelijke actieteamleden.
 5. belooft om maximaal 30% van de provisie-inkomsten die op en via sponsormeter.nl worden gegenereerd aan leden, actieteamleden en nieuwsbriefabonnees van sponsormeter.nl ter beschikking te stellen in de vorm van zogenoemde sponsormeterdonaties.
 6. belooft om stemmingen voor de leden van sponsormeter.nl 2.0 te organiseren voor het toewijzen en/of het verdelen van de voor sponsoring bestemde inkomsten van sponsormeter.nl onder de niet-zakelijke actieteamleden.
 7. belooft om opties op sponsormeter.nl aan te bieden via welke de actieteamleden andere actieteamleden en "gewone" leden gratis kunnen informeren over hun producten, diensten, aanbiedingen, ledenvoordeelacties, donateursacties, activiteiten en evenementen.
 8. belooft om opties op sponsormeter.nl aan te bieden waarmee de niet-zakelijke actieteamleden gratis en in overleg met die sponsors, reclame kunnen maken voor hun sponsors, ook al zijn die sponsors géén (actieteam)lid van sponsormeter.nl 2.0.
 9. belooft om opties op sponsormeter.nl aan te bieden via welke de actieteamleden kortingen kunnen aanbieden exclusief voor leden van sponsormeter.nl 2.0.

B. De actieteamleden

 1. beloven om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de website sponsormeter.nl en de daarop aangeboden faciliteiten t.b.v. het verstrekken van informatie aan onze leden, waaronder informatie over hun eigen organisatie en, voor zover van toepassing, over hun producten, diensten, ledenvoordeelacties, donateursacties, doelstelling, activiteiten en evenementen en andere voor ons, onze sitebezoekers en leden van belang zijnde informatie m..b.t. zinvolle vrijetijdsbesteding.
 2. beloven om, binnen de grenzen van de daaraan gerelateerde wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, de nieuwe Europese privacy-wetgeving), zoveel als mogelijk via de hun ter beschikking staande (media)kanalen, waaronder, voor zover van toepassing, via hun kantoor, winkel, verenigingslokaal, website, sociale mediapagina, beamerpresentaties en per e-mail, reclame te maken voor sponsormeter.nl, hierbij gebruik makend van de links en advertenties die door sponsormeter.nl hiervoor ter beschikking worden gesteld of zijn goedgekeurd.
 3. beloven om, binnen de grenzen van hun mogelijkheden en de daaraan gerelateerde wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoveel als mogelijk via de hun ter beschikking staande (media)kanalen (zie punt 2), hun eigen leden, fans etc. (de achterban) of klanten te enthousiasmeren om lid te worden van sponsormeter.nl 2.0 en hen te informeren over de gratis kansen op donaties van sponsormeter.nl, bijvoorbeeld omdat ze lid zijn van sponsormeter.nl, als zij sport, kunst, cultuur en goede doelen in hun dorp of stadswijk via sponsormeter.nl promoten of als ze gratis of in contanten op en via sponsormeter.nl doneren t.b.v. sponsoringbijdragen van de niet-zakelijke actieteamleden.
 4. beloven om, binnen de grenzen van hun mogelijkheden en de daaraan gerelateerde wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoveel als mogelijk via de hun ter beschikking staande (media)kanalen (zie punt 2), reclame te maken voor acties, activiteiten en evenementen van andere actieteamleden in hun dorp, stadswijk, gemeente, regio en/of provincie, hierbij gebruik makend van de links, advertenties en/of andere materialen die daarvoor door die andere actieteamleden aan hun ter beschikking worden gesteld.
 5. beloven om een gratis abonnement te nemen op de e-mailnieuwsbrief van sponsormeter.nl en deze nieuwsbrief, na vooraf daarvoor toestemming van hen te hebben gevraagd en van hen te hebben verkregen, door te sturen naar hun leden, fans en andere relaties.
 6. beloven om jaarlijks minimaal één tijdelijke of vaste kortingsactie in de rubriek Sponsormeteren en/of Clubevents op sponsormeter.nl aan te bieden exclusief voor leden van sponsormeter.nl 2.0.
 7. beloven om leden van sponsormeter.nl 2.0, indien van toepassing, een jaarlijks zelf vast te stellen korting aan te bieden op de contributie van het lidmaatschap van hun organisatie (alleen verenigingen en clubs).
 8. beloven om andere actieteamleden van sponsormeter.nl 2.0, indien van toepassing, bij voorrang sponsorcontracten aan te bieden met daarbij een zelf te bepalen korting (non-profitorganisaties) of extraatje (bedrijven) voor die actieteamleden.
 9. beloven om de stemmingsuitslagen van de ledenstemmingen t.b.v. de verdeling van de sponsoringbijdragen voor de niet-zakelijke actieteamleden van een provinciaal actieteam te respecteren en er in onderling overleg voor zorg te dragen dat de door de leden via de stemmingen toegewezen sponsoringbijdragen cfm. de door hen bij stemming aangegeven verdeelsleutel wordt verdeeld onder de niet-zakelijke actieteamleden van dat actieteam.  
 10. beloven om de website sponsormeter.nl minimaal één keer per maand te bezoeken om zich op de hoogte te stellen van eventuele voor hen relevante wijzigingen in de opties, producten, diensten en de voorwaarden van sponsormeter.nl.
 11. beloven om zich te onthouden van handelingen en (openbare) uittingen die schadelijk of nadelig kunnen zijn voor sponsormeter.nl, haar sitebezoekers, leden en/of actieteamleden.

Alleen als je bedrijf of non-profitorganisatie is gevestigd (of actief is) in een dorp of stadswijk in Nederland en zich kan vinden in ons teampact/gentlemens agreement kan ze lid worden of blijven van een provinciaal actieteam van sponsormeter.nl 2.0.


(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud